Souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely

Subjekt osobních údajů tímto vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve formě:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa,
  • telefonní číslo,
  • doručovací adresa,

a to společností Love Lili s.r.o., IČ: 072 09 461, se sídlem Holušická 2253/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 296692 jakožto správcem osobních údajů (dále jen „Správce“) k marketingovým účelům spočívajícím:

  • v zařazení osobních údajů subjektu osobních údajů do databáze Správce,
  • v nabídce produktů a služeb Správce, tj. v reklamě,
  • v zasílání obchodních sdělení, tzv. newsletterů prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje subjektu osobních údajů budou u Správce uloženy a zpracovávány po dobu 2 let nebo do odvolání souhlasu subjektu osobních údajů.

Subjekt osobních údajů bere na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely může kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů před okamžikem odvolání souhlasu. Subjekt osobních údajů může tento souhlas odvolat prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese info@lovelili.eu. 

Po uplynutí výše uvedené doby, po kterou Správce osobní údaje uchovává a zpracovává, nebo po okamžiku odvolání tohoto souhlasu může Správce uchovávat a zpracovávat pouze údaje potřebné k prokázání, že osobní údaje subjektu osobních údajů zpracovával Správce řádně a v souladu s tímto souhlasem a příslušnými právními předpisy. Jestliže Správce zpracovává osobní údaje subjektu osobních údajů i pro jiné účely než účely uvedené v tomto souhlasu (např. pro účely uzavření kupní smlouvy), budou osobní údaje subjektu osobních údajů zpracovávány z těchto jiných důvodů i nadále v souladu s příslušnými předpisy. 

Zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů provádí Správce a dále mohou tyto osobní údaje pro Správce zpracovávat následující zpracovatelé:

  • poskytovatel softwaru : účetní systém POHODA
  • poskytovatel marketingových služeb :  Facebook, Instagram
  • poskytovatelé přepravních služeb : PPL

Subjekt osobních údajů je oprávněn požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování. 

Subjekt osobních údajů má právo na přenositelnost údajů, tj. subjekt osobních údajů má právo požádat Správce o předání osobních údajů, které Správce na základě tohoto souhlasu zpracovává, subjektu osobních údajů nebo jinému správci, kterého si subjekt osobních údajů zvolí, pokud je to technicky možné, a to ve strojově čitelném formátu.

Subjekt osobních údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě, že subjekt osobních údajů uplatní námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (zasílání e-mailových sdělení), je Správce povinen bez dalšího ukončit zpracovávání osobních údajů subjektu osobních údajů pro tyto účely. Žádost, v níž subjekt osobních údajů uplatní námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, bude posouzena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a podle dalších příslušných platných právních předpisů. Správce se snaží reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti. Jestliže je posouzení žádosti složité nebo počet žádostí vysoký, je Správce oprávněn lhůtu dle předchozí věty prodloužit až o dva měsíce. Na žádosti Správce reaguje bezplatně, avšak pokud jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejména pokud se opakují), může Správce požadovat poplatek zohledňující náklady Správce na vyřízení žádosti nebo může Správce odmítnout žádosti vyhovět.

Subjekt osobních údajů má právo podat u dozorové úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz stížnost, pokud došlo k porušení GDPR.

Správce nemá povinnost jmenovat pověřence. 

Kontaktní údaje na Správce:

Love Lili s.r.o.
Holušická 2253/1, 148 00 Praha 
e-mail: info@lovelili.eu
tel.: +420737979079

Vytvořit účet

STELLA SILK SCARF NERO

Přihlásit se

STELLA SILK SCARF ROSSO